ПОЛОЖЕННЯ

про суддів з важкої атлетики


І. Загальні положення

1.1.   Це Положення розроблене відповідно до вимог Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Статуту Федерації важкої атлетики України (ФВА  України) та визначає умови і порядок присвоєння спортивного звання «Суддя з важкої атлетики».

1.2.     Спортивне звання «Суддя з важкої атлетики» засноване Федерацією важкої атлетики України з метою визнання особистих заслуг у важкій атлетиці  країни представників галузі, які мають відповідну підготовку з важкої атлетики у виявленні висококваліфікованих спортсменів України на змаганнях  різного рівня.

1.3.Суддівство змагань є почесною і відповідальною громадською роботою, що виконується на добровільних засадах.

1.4. Суддями з важкої атлетики можуть бути громадяни України, які мають відповідну підготовку, виявили бажання взяти участь у суддівстві змагань. До  суддівської роботи залучаються спортсмени і любителі спорту Призначення суддів на змаганнях відповідного масштабу залежить від рівня їх  підготовленості та здійснюється безпосередньо відповідними суддівськими колегіями ФВА України.

1.5. Суддя з важкої атлетики повинен бути чесним і неупередженим під час суддівства змагань, бути прикладом для спортсменів і тренерів,  дотримуватись правил змагань, постійно сприяти вихованню спортсменів вести непримириму боротьбу зі всіма випадками недисциплінованості і  грубості, нетактовності, порушенням правил змагань, активно сприяти пропаганді важкої атлетики.

2. Класифікація суддів з важкої атлетики

2.1. Встановлюються такі категорії суддів з важкої атлетики:

2.1.1     -суддя з важкої атлетики ІІІ категорії;

2.1.2 - суддя з важкої атлетики II категорії;

2.1.3 - суддя з важкої атлетики І категорії;

2.1.4 - національний суддя з важкої атлетики.

3. Порядок присвоєння суддівських категорій

3.1. Право присвоєння суддівських категорій надається:

3.1.1 «Суддя з важкої атлетики ІІІ категорії», «Судця з важкої атлетики ІІ категорії» - обласною федерацією важкої атлетики, яка є місцевим осередком Федерації важкої атлетики України.

3.1.2.       «Суддя        з важкої атлетики І категорії», «Національний суддя з важкої атлетики» - Федерацією важкої атлетики України.

3.1.3.       «Національний суддя з важкої атлетики» може бути рекомендований національною Федерацією важкої атлетики України у Міжнародну федерацію важкої атлетики для присвоєння категорії «Суддя другої або першої міжнародної категорії».

3.1.4.      Кандидатури осіб, поданих на присвоєння суддівських категорій, розглядаються відповідними колегіями суддів з важкої атлетики, які існують при обласних федераціях та ФВА України. Присвоєння суддівських категорій оформляється відповідними рішеннями. Для оформлення суддівських категорій подаються:

3.1.4.1.   - для присвоєння категорії «Суддя з важкої атлетики П та ІП категорії»: протокол кваліфікаційної комісії і рішення колегії суддів з важкої атлетики, 2 фотокартки розміром 3x4 см.

3.1.4.2.     - для присвоєння категорії «Суддя з важкої атлетики І категорії», «Національний суддя з важкої атлетики» клопотання встановленого зразка, 2 фотокартки розміром 3x4 см, витяг з протоколу відповідних змагань, ксерокопія паспорта ( сторінка з прізвищем, ім'ям та по батькові) , рішення національної ФВА України.

4. Вимоги до присвоєння суддівських категорій

4.1.      Суддівські категорії присвоюються поступово за умов виконання таких вимог:

4.1.1.       «Суддя з важкої атлетики II та III категорії» - особам, що прослухали суддівські семінари і склали іспит, стаж суддівства не менше 1- го року, досвід не менше 7-ми змагань (для кожної категорії) в колективах фізичної культури і спортивних клубах, на першості району, міста, в якості старшого судді або секретаря з важкої атлетики;

4.1.2.      «Суддя з важкої атлетики І категорії» - тим, що мають категорію «Судця з важкої атлетики II категорії» і стаж суддівства не менше 3-х років після її присвоєння, стаж суддівства не менше 3-х змагань обласного і двох національного масштабу в якості головного судді або заступника головного судді і головного секретаря. Обов'язкова участь не менше, ніж у двох семінарах з підготовки «Суддів з важкої атлетики II категорії», які проводяться за 40-годинною програмою: взяти участь у національному семінарі суддів і скласти екзамен національній колегії суддів ФВА України;

4.1.3.      «Національний  суддя з важкої атлетики»:

4.1.3.1  - тим, що мають І категорію і стаж суддівства не менше 4-х років після її присвоєння;

4.1.3.2  - тим, що мають практику суддівства не менше 7-ми змагань на першість області або м. Києва і м. Севастополя і 5-ти змагань, проведених Держкомспортом України та національною Федерацією важкої атлетики України, у якості головного судді або головного секретаря згідно з регламентом суддівства;

4.1.3.3.- суддівство     змагань, що проводяться Держкомспортом України та національною Федерацією важкої атлетики України, повинно здійснюватися в якості головного судді (заступника головного судді) або головного секретаря згідно з регламентом суддівства, встановленим Міжнародною федерацією важкої атлетики;

- звання «Національний суддя з важкої атлетики» присвоюється за умови участі не менше, ніж в 3-х семінарах з підготовки «Суддів з важкої атлетики І категорії», що проводяться за 40-годинною програмою. Особисто провести не менше 12 годин занять, брати участь у національному семінарі і здати екзамен національній колегії судців ФВА України.

ПРИМІТКА: - суддівські семінари можуть проводитись у термін змагань, після чого ГСК видає довідки про обсяг видів занять з загальною оцінкою суддівства.

5. Права і обов'язки суддів з важкої атлетики

5.1  Суддя з важкої атлетики має право:

5.1.1. Судити змагання, носити нагрудний суддівський значок, встановлений для даної категорії.

5.1.2.      Проводити семінари та інструктажі за дорученням відповідних колегій суддів.

5.2.      Суддя зі спорту зобов'язаний:

5.2.1.      Досконало знати правила змагань з з важкої атлетики, суворо і об'єктивно застосовувати їх у процесі суддівства, сприяти проведенню змагань на високому організаційному рівні.

5.2.2.      Постійно дбати про підвищення своєї суддівської кваліфікації, рівня фізичної підготовленості, передавати свої знання і досвід молодим суддям, брати активну участь в роботі колегії суддів і пропаганді з важкої атлетики, в роботі семінарів з підготовки і підвищення кваліфікації суддів.

5.2.3.      Виховувати толерантність, дисциплінованість, дотримання правил змагань учасниками, тренерами і представниками.

5.2.4.      Бути прикладом дисциплінованості і організованості в ході проведення змагань, неупереджено і справедливо вирішувати спірні питання, не передбачені правилами, сумлінно ставитись до своїх обов'язків.

5.2.5.      Виховувати спортсменів у дусі вимог моралі і етики.

5.2.6.      При виконанні суддівських обов'язків бути в спеціальній формі, носити розпізнавальний знак судді.

6. Колегії суддів з важкої атлетики

6.1. Колегії суддів з важкої атлетики створюються при радах колективів фізичної культури, правліннях спортивних клубів, спортивних школах, ФСТ і міських осередках Федерації важкої атлетики України за наявності в них не менше 10 суддів з важкої атлетики. Колегія суддів з

важкої атлетики повинна знаходитись на обліку у відповідній районній чи міській колегії судців з важкої атлетики.

6.2. До складу районних, міських, обласних колегій суддів з важкої атлетики входять судді, що проживають в даному районі, місті чи області і знаходяться на обліку в колегіях суддів, вказаних в пункті 6.1.

7. Структура колегії суддів

7.1.Колегія суддів з важкої атлетики первинної фізкультурної організації очолюється президією у складі 3-5 чоловік, що обирається відкритим голосуванням І раз у 2 роки на загальних зборах суддів даної організації з важкої атлетики.

7.2.Районна,    міська і обласна колегії суддів очолюються президіями в складі 5-7 чоловік, що обираються відкритим голосуванням І раз у 2 роки на загальних зборах суддів з важкої атлетики і затверджуються відповідною місцевою федерацією.

7.3.Президія    колегії суддів ФВА України утворюються національною Федерацією з числа найбільш активних кваліфікованих суддів з важкої атлетики в складі від 7 до 15 чоловік строком на 4 роки. Головою президії колегії суддів ФВА України обирається один із членів Виконкому ФВА України, який готує склад президії колегії суддів для затвердження Виконкомом ФВА України.

7.4.Президія колегії суддів ФВА України працює за планом, затвердженим національною Федерацією важкої атлетики України. Рішення, які приймає колегія суддів, затверджується національною ФВА України.

7.5.Президія колегії суддів ФВА України створює постійні або тимчасові комісії із суддівського активу; навчально-методичну, організаційну, кваліфікаційну, по призначенню суддів для проведення змагань, пропаганди, з обліку та інші, в разі необхідності.

7.6.Склад комісій, їх рішення затверджується президією колегії суддів національної Федерації важкої атлетики України.

 

9. Квиток, значок і спортивна форма суддів

9.1.Після присвоєння суддівської категорії відповідними фізкультурними організаціями видаються іменні квитки і суддівські значки єдиного зразка. У разі втрати, зіпсування посвідчення чи нагрудного знака дублікати не видаються, а видається довідка за підписом президента чи генерального секретаря національної Федерації важкої атлетики України.

9.2.Судці національної категорії отримують ліцензію на суддівство Всеукраїнських змагань. Ліцензія отримується терміном на 2 роки. Умови отримання ліцензії затверджуються Виконкомом національної Федерації важкої атлетики України.

9.3.Спортивна форма суддів встановлюється згідно з правилами змагань з важкої атлетики.

10. Облік суддів з важкої атлетики

10.1 Судді з важкої атлетики стоять на обліку у відповідних місцевих осередках національної Федерації важкої атлетики України. Судді І та національної категорій стоять на обліку у колегії суддів національної Федерації важкої атлетики України.

10.2 Суддівство змагань відмічається в заліковій картці, яка ведеться колегією суддів за місцем обліку судді.